سواد بصری 1 و 2 ( 1بهتر ببینیم، 2 تحلیل فیلم)

کارگردانی

فیلم سازی با تلفن همراه